A személyes adatok védelmének feltételei a GDPR szerint

 

Alapvető rendelkezések

 1. 5. §-a szerinti személyes adatok kezelői törvény o) pontja szerint. A személyes adatok védelméről szóló 18/2018. számú törvény (a továbbiakban: törvény ) az E8company sro IČO: 51723247, székhelye: Ťačevská 1572/37, 08501 Bártfa, Szlovákia (továbbiakban: az " üzemeltető ").
 2. Az üzemeltető elérhetőségei a

cím:: Ťačevská 1572/37, 08501 Bártfa, Szlovákia

email: info@e8shop.sk

 1. Személyes adat: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy meghatározott azonosítóra – például névre, azonosító számra, helyadatokra, hálózati azonosítóra – vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai elem alapján, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 2. Az adatkezelő nem jelölt ki a személyes adatok védelméért felelős személyt. A felelős személy elérhetőségei:

 

A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az Üzemeltető kezeli az Ön által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az Üzemeltető az Ön megrendelésének teljesítése alapján kapott.
 2. Az Üzemeltető az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

 

A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka
 • az üzemeltető jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. 1 levél törvény f) pontja,
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú adatkezeléshez (különösen üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. 1 levél a) pontja szerint, abban az esetben, ha árut vagy szolgáltatást nem rendeltek meg.
 1. A személyes adatok kezelésének célja
 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor olyan személyes adatok megadása szükséges, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül nem köthető szerződést köt, vagy azt az üzemeltető teljesíti,
 • üzleti közlemények küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
 1. Az üzemeltető a törvény 28. §-a szerint automatikus egyedi döntést hoz. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

 

A személyes adatok megőrzési ideje

 1. Az üzemeltető személyes adatokat tárol
 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, ha a személyes adatok kezelése a hozzájárulás alapján történik, legfeljebb 15 évig.
 1. A személyes adatok megőrzési időszakának lejártakor az adatkezelő a személyes adatokat törli.

 

A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei magánszemélyek
 • Részvétel az áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában szerződés alapján,
 • e-shop üzemeltetési és egyéb e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások nyújtása.
 1. Az adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

 

Az Ön jogai

 1. törvényben meghatározott feltételekkel rendelkezik
 • törvény 21. §-a szerinti személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 • törvény 22. §-a szerinti személyes adatok helyesbítéséhez való jog, vagy a Törvény 24. §-a szerinti adatkezelés korlátozása,
 • törvény 23. §-a szerinti személyes adatok törlésének joga,
 • törvény 27. §-a szerinti adatkezelés elleni tiltakozás joga,
 • törvény 26. §-a szerinti adathordozhatósághoz való jog,
 1. Önnek is joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

 

A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok papíralapú tárolóinak biztonsága érdekében.
 3. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

 

Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon leadott megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 2. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A szerződési feltételek új változatát közzéteszi a honlapján, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen szerződési feltételek új változatát az üzemeltetőnek megadott e-mail címére.

 

Jelen feltételek 2019.01.01-től lépnek hatályba